Selasa, 9 Oktober 2012

PUJIAN BAGI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN CELAAN KEPADA ORANG-ORANG KAFIR.SURAH MUHAMMAD(AYAT 1-3)

Mukaddimah;

Surah ini dinamakan surah Muhammad kerana terdapat di dalam surah ini memperkatakan tentang apa yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.Surah ini juga dinamakan surah al-Qital(peperangan) kerana banyak menyentuh berkaitan peperangan.Surah ini tergolong di dalam surah Madaniyyah kerana surah ini telah diturunkan selepas peperangan Badar dan sebelum peperangan al-Ahzab.Diturunkan surah ini selepas penurunan surah al-Hadid.Al-Basri berpendapat surah ini mengandungi 40 ayat dan al-Kufi pula berpendapat surah ini mengandungi 38 ayat.Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan 39 ayat.
Maksud Firman Allah Taala ayat 1-3 dari surah Muhammad yang bermaksud:
1. Orang-orang Yang kafir serta menghalangi (dirinya dan orang lain) dari jalan Allah, Allah sia-siakan Segala amal mereka.

2. Dan (sebaliknya) orang-orang Yang beriman dan mengerjakan amal Yang soleh serta beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s.a.w) - Yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka, - Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan menjayakan keadaan mereka (di dunia dan di Akhirat).

3. Berlakunya Yang demikian, kerana Sesungguhnya orang-orang Yang kafir menurut perkara Yang salah, dan Sesungguhnya orang-orang Yang beriman menurut perkara Yang benar dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing.

Surah ini telah dibuka dengan Allah menyebut tentang celaan yang dahsyat kepada orang kafir dan pujian yang hebat kepada orang yang beriman.

 وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا” Perkataan kafir dalam ayat ini merujuk kepada kafir Quraish yang menentang Islam dan menghasut qabilah lain untuk turut sama menolak Islam seperti Abu Jahal,Abu Lahab,Uthbah bin Rabiah dan pembesar-pembesar Quraish yang lain. Perkataan صدوا  bermakna menghalang iaitu sikap orang kafir Quraish yang sentiasa mencari jalan untuk menghalang dakwah Rasulullah SAW seperti mereka telah menghina,mengancam nyawa dan membunuh  sesiapa sahaja yang ingin beriman dengan Rasulullah SAW .Firmannya أضل أعمالهم  membawa maksud Allah telah menghilangkan atau menghapuskan segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir. Semua perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka seperti memuliakan tetamu,berbuat baik kepada ibubapa atau membantu orang lain tidak diterima oleh Allah Taala dan tidak diberi pahala olehNya kerana kekufuran mereka dan sikap mereka yang menghalang – halang orang lain untuk menerima dan mengikut agama Islam yang benar.

Kemudian Allah Taala menjelaskan tentang pahala yang telah disediakan kepada orang-orang yang beriman.Firman Allah Taala “والذين امنوا وعملوا الصالحات” yang membawa maksud mereka yang telah memiliki iman yang benar iaitu beriman dengan lidah,membenarkan dalam hati dan mengamalkannya dengan perbuatan serta melakukan perbuatan baik dengan niat ikhlas kepada Allah  dan mengikut petunjuk Rasulullah SAW.Manakala ulamak tafsir menjelaskan bahawa firman Allah Taala: “وءامنوا بما نزل علئ محمد” adalah menjadi syarat setiap keimanan dan amalan seseorang itu diterima apabila ianya mesti bertepatan dengan segala yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.Ini juga menjadi isyarat tentang ketinggian kedudukan Rasulullah SAW disisi Allah Taala.Firman Allah Taala: “وهوالحق من ربهم”.Ayat ini telah menyokong ayat yang sebelumnya bahawa semua yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah daripada Allah Taala semata-mata seperti firman Allah $tBur                                                                                      ß,ÏÜZtƒ Ç`tã #uqolù;$# ÇÌÈ   ÷bÎ) uqèd žwÎ) ÖÓórur 4ÓyrqムÇÍÈ  

3. Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu Yang berhubung Dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.

4. Segala Yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu Yang diwahyukan kepadaNya.(Surah an-Najm:ayat3-4)

Kemudian Allah Taala menjelaskan ganjaran yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik iaitu dengan firmanNya:

 كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم “.Allah akan menghapuskan semua perbuatan jahat  mereka yang telah  dilakukan semasa dalam kekufuran dan kemudian mereka   telah beriman  dan beramal soleh  dan tidak mengazab mereka.Bahkan Allah akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik  didunia dan balasan  baik diakhirat sepertimana firman Allah Taala dalam surah al-Bayyinah :

 žcÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxåur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# y7Í´¯»s9'ré& ö/ãf çŽöy{ Ïp­ƒÎŽy9ø9$# ÇÐÈ   ôMèdät!#ty_ yZÏã öNÍkÍh5u àM»¨Zy_ 5bôtã ̍øgrB `ÏB $uhÏGøtrB ㍻pk÷XF{$# tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Yt/r& ( zÓÅ̧ ª!$# öNåk÷]tã (#qàÊuur çm÷Ztã 4 y7Ï9ºsŒ ô`yJÏ9 zÓÅ´yz ¼çm­/u ÇÑÈ  

Maksudnya:

7. Seungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk.

8. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adn (tempat tinggal Yang tetap), Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya; Allah reda akan mereka dan Merekapun reda (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. balasan Yang demikian itu untuk orang-orang Yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.

Pada ayat yang ketiga  Allah menjelaskan demikianlah Allah telah memberitahu tentang perbezaan adan perbandinagn diantara orang-orang kafir yang mengikut kebatilan serta balasan buruk bagi mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dibalas dengan kehidupan baik di dunia dan ganjaran yang hebat diakhirat kelak insyaAllah.