Rabu, 29 Julai 2009

IBADAH DALAM ISLAM

Pada hari ini ramai dikalangan orang Islam yang nyata keliru berkenaan konsep ibadah di dalam Islam.Ramai dikalangan kita yang beranggapan ibadah itu hanya berkaitan dengan solat,puasa,zakat dan perkara-perkara yang menyentuh rukun Islam yang lain.Namun begitu hakikatnya konsep ibadah dalam Islam adalah merangkumi seluruh kehidupan kita seharian iaitu bermula dari kita bangun tidur sehinggga kita tidur kembali.Mari kita selusuri tajuk ini iaitu “ Ibadah Dalam Islam.”

Definasi Ibadah 


Dari segi bahasa “ibadah” bererti merendah diri, tunduk, patuh dan taat. Dari segi syara’ “ibadah” diertikan sebagai taat, tunduk patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah. Sheikh Ibn. Taimiyah pula menyatakan, “Ibadah asal maknanya kehinaan, tetapi ibadah yang diperintah Allah atau yang disyariatkan ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama iaitu kemuncak kehinaan diri seseorang bila berhadapan dengan Allah dan kemuncak kecintaannya kepadanya.

 

Al-Tabari pula, menjelaskan maksud ibadah iaitu khusu’ kepadanya, merendah diri dan tetap hati kepadanya. Sebagai kesimpulan ibadah bermaksud merangkumi segala perkara yang disukai Allah dan diredhaiNya, sama ada keyakinan, sikap, perkataan, amal perbuatan, zahir atau batin. Dalam kata lain ibadah ialah segala aktiviti manusia yang zahir dan batin dalam mengerjakan sesuatu perkara atau meninggalkannya semata-mata dengan niat mencari keredhaan Allah. 


Firman Allah yang bermaksud:
“Hai orang-orang yang beriman Makanlah rezeki Yang balk Yang Kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadaNya kerana beribadah. (Al-Baqarah: 172)1“katakanlah Akan kuberitakan -kepadamu tentang pembalasan Allah yang lebih buruk dari itu yang dikutuki Allah dan dimurkaiNya, ada yang diadikan-Nya kara, ada yang dijadikan-Nya babi dan menyembah taghut” (Al-Maidah: 60)Ciri-Ciri ‘Ibadah Dalam Islam1. ‘Ibadah hanya dikerjakan semata-mata kerana Allah

Al-Quran menitikberatkan bahawa ‘ibadah itu hendaklah dilakukan kerana Allah semata-mata. 

Firman Allah yang bermaksud:

“Dan Rabmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia

(Al-Isra’ 23.)
“Ia telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.

(Yusuf 40)

“Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan-Nya maka hendaklah ia mengerjakan ‘amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.

(Al-Kahfi: 110)


Oleh itu segala tindakan yang dilakukan oleh manusia mestilah diniatkan semata-mata kerana Allah. Untuk mengawal asas dan dasar ini, Islam menegah setiap perbuatan atau tindakan yang boleh mendatangkan maksud penyembahan sesama manusia atau pun membuka jalan untuk mengelirukan pengertian ‘ibadah yang semestinya dikhususkan hanya kepada Allah.


2. Perhubungan langsung di antara hamba dan Penciptanya.


Dalam Islam perhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. ‘Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada setengah-setengah agama lain. Begitu juga tidak terdapat dalam Islam tokoh-tokoh tertentu yang menubuhkan satu lapisan tertentu yang dikenali dengan nama tokoh-tokoh agama yang menjadi orang-orang perantaraan antara orang ramai dengan Allah.


Di dalam Islam peranan para ‘ulama’ dan fuqaha’ hanyalah untuk mengkaji dan menyelilidiki hukum-hukum syara’ serta mengajarkannya kepada orang ramai. Peranan mereka bukan untuk mengampuni dosa atau mengkabulkan doa seseorang kepada A11ah sebagaimana yang terdapat pada setengah-setengah agama lain.’


3. Melambangkan khudu’( الخضوع) yang penuh dan keta’atan yang mutlak kepada Allah


‘Ibadah dalam Islam melambangkan khudu’ atau ketundukan seseorang sepenuhnya kepada Allah serta keta’atannya yang mutlak terhadap-Nya. Oleh itu dalam bidang ‘ibadah khusus ianya bersifat taufiqiyyah; iaitu ia dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasululullah (s.a.w.) dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syara’ dan sebagaimana yang telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah (s.a.w.). Tidak boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda Rasulullah (s.a.w.):
“Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.”

(Bukhari)


“Ambillah kamu daripadaku cara-cara (manasik) ibadat haji kamu.”

(Bukhari)


Ada pun bagi ‘ibadah-’ibadah umum ketundukan dan kepatuhan ini dapat dilaksanakan dengan benar-benar mencontohi Rasulullah (s.a.w) dalam seluruh jalan kehidupan. Ini berdasarkan kepada firman Allah yang bermaksud:


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan (kedatangan) Hari qiyamah dan dia banyak menyebut Allah

(Al-Ahzab 21)Kepatuhan mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah (s.a.w.) bererti seseorang itu telah menundukkan dirinya mematuhi dan menta’ati perintah Allah di dalam ia melakukan segala ‘ibadah di dalam kehidupan


‘Segala perkara atau ‘amal selain dari kumpulan ‘ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari kkeredaan Allgh. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan hariannya.

Ruang lingkup ‘Ibadah yang luas


Ruang lingkup ‘ibadah di dalam Islam amat luas sekali. Ianya merangkumi setiap kegiatan kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan baik yang bersangkut dengan individu mahupun dengan masyarakat adalah ‘ibadah menurut islam selagi mana ia memenuhi syarat-syarat tertentu.


Syarat–syarat tersebut adalah seperti berikut


i. ‘Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui islam bersesuaian dengan hukum-hukum syara’ dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Adapun ‘amalan-’amalan yang diingkari oleh Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan ma’siat, maka tidaklah sekali-kali ia dijadikan ‘amalan ‘ibadah.


ii. ‘Amalan tersebut dilakukan dengan niat yang balk bagi tujuan untuk memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarganya, memberi manfa’at kepada umat seluruhnya dan bagi mema’murkan bumi sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah.


iii ‘Amalan tersebut mestilah dibuat dengan seelok-eloknya bagi menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah (s.a.w.):


“Bahawa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerana dengan memperelokkan kerjanya. “

(Muslim)


iv. Ketika membuat ‘amalan tersebut hendaklah Sentiasa menurut hukum-hukum syara’ dan ketentuan batasnya, tidak menzalimi orang lain, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menincds atau merampas hak orang.


v. Tidak mencuaikan ‘ibadah-’ibadah khusus seperti salat zakat dan sebagainya dalam melaksanakan ‘ibadah-’ibadah umum


Firman Allah

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah harta-harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah batangsiapa berbuat demikian maka mereka sebenarnya orang-orang yang rugi. “

(Al-Munafiqun 9)
Jadi, bila sahaja seorang mu’min dapat menyempurnakan kelima-lima syarat di atas dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari, maka dia akan dikira sentiasa ber’ibadah kepada Allah meskipun dia tidak duduk di dalam masjid ketika membuat kerja-kerja tersebut.


Tidak torkongkong pada sesuatu tempat perlbadatan sahaja.


Di dalam Islam perlaksanaan ‘ibadah tidak tertakluk kepada tempat-tempat tertentu. Seluruh bumi Allah adalah tempat ber’ibadah bagi para mu’min. .


Firman Allah

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan. “

(Al-Mulk: 15)Di dalam Islarn ibadah boleh dilakukan di mana-mana sahaja kerana di mana sahaja seseorang itu berada, perhubungannya adalah terus kepada Allah Islam menganggap seluruh bumi sebagai masjid kecuali tempat-tempat yang najis dan kotor Itulah sebabnya Rasulullah (s.a.w.) salat di mana-mana sahaja baginda berada, sama ada di tengah-tengah padang pasir atau di atas kenderaannya.


 

Pembahagian Ibadah : 

  a.Pembahagian secara khusus dan umum

1. Ibadah Khusus : Ia adalah merupakan sekumpulan perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukum Islam dan juga seumpama seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, tilawatul Quran, zikir dan sebagainya.

2.Ibadah Umum : Segala perkara atau pekerjaan selain dari yang tersebut di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah.

  b.Pembahagian secara Badaniah,Maliah dan Qalbiah

1 Ibadah Badaniah: tubuh badan seperti sembahyang, menolong orang dalam kesusahan dan lain-lain.

2 Ibadah Maliyah : harta benda seperti zakat, memberi sedekah, derma dan lain-lain.

3.Ibadah Qalbiyah: hati seperti sangka baik, ikhlas, tidak hasad dengki dan lain-lain.

  c.Pembahagian secara Ijabiyah dan Salbiyah

1 Ibadah Ijabiyah : positif iaitu perintah amal

2.Ibadah Salbiyah : negatif iaitu perintah tinggal

Syarat-Syarat Pekerjaan / Amalan Menjadi Ibadah

 

Sesuatu pekerjaan atau sebarang amalan itu boleh dijadikan sebagai ibadah kepada Allah sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

 

1. Orang yang melakukan hendaklah beragama Islam.

2. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam. Sesuai dengan hukum syariah dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Adapun amalan-amalan yang diingkari Islam seperti pekerjaan yang ada hubungannya dengan riba, tari menari, perkara-perkara maksiat dan sebagainya, tidaklah sekali-kali menjadi ibadah. Allah bersifat bersih dan baik, tidak menerima amalan yang kotor kecuali yang baik dan bersih sahaja.

3. Amalan-amalan itu dikerjakan hendaklah dengan niat yang baik. Sama ada untuk memelihara kehormatan diri atau menyenangkan keluarganya atau memberi manfaat kepada umatnya atau untuk memakmurkan bumi Allah sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah.

4. Semasa membuat pekerjaan tersebut hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak menipu dan tidak menindas atau mencampur hak orang.

5. Segala pekerjaan duniawi itu tidak melalaikan dan mencuaikan dari melaksanakan kewajipan ibadah. Khususnya seperti sembahyang, puasa dan sebagainya sesuai dengan firman Allah :


Maksudnya: 

Wahai orang-orang yang beriman janganlah hendaklah harta-harta kamu dan anak pihak itu melalaikan kamu dari mengingatkan Allah. Sesiapa berbuat demikian maka merekalah sebenarnya orang-orang yang rugi.

 

Jadi, bila sahaja seorang mukmin dapat menyempurnakan syarat-syarat di atas dalam mengendalikan segala pekerjaan dan urusan hidupnya setiap hari dia adalah dikira sentiasa beribadat kepada Allah meskipun dia tidak duduk di Masjid atau di surau ketika membuat kerja-kerja itu.

Penutup.
Sesungguhnya ‘ibadah di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada saIat, zakat, puasa, haji. berzikir, berdoa dan beristighfar sebagaimana yang difahami oleh setengah-setengah golongan di kalangan umat Islam. Kebanyakan mereka menyangka bahawa bila mereka telah menunaikan perkara-perkara yang fardhu bererti mereka telah menyernpurnakan segala hak Allah dan kewajipan ‘ubudiyyah terhadap-Nya.


Sebenarnya kewajipan-kewajipan yang besar dan rukun-rukun asasi walau bagaimana tinggi kedudukannya, ia hanyalah sebahagian daripada tuntutan ‘ibadah kepada Allah. Ia tidak merupakan seluruh ‘ibadah yang ditetapkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Kewajipan-kewajipan tersebut adalah tiang-tiang utama bagi mengasaskan dasar-dasar ‘ubudiyyah manusia kepada Allah. Selepas ini adalah dituntut bahawa setiap tindakan yang dilakukan olehnya mestilah selaras dengan dasar-dasar tersebut serta mengukuhkannya.Manusia telah dijadiikan Allah dengan tujuan untuk ber’ibadah kepada Allah. Oleh itu tujuan ini hanya dapat dilaksanakan oleh manusia sekiranya ruang lingkup ‘ibadah dan daerah-daerahnya cukup luas sehingga ia meliputi seluruh urusan kehidupan manusia itu sendiri.

 

  Disusun dan diolah daripada http://www.unitagamakmb.com

AHLAN WASAHLAN RAMADHAN AL-MUBARAK

Firman Allah Taala yang bermaksud:"Wahai orang-orang yang beriman,taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri(orang-orang yang berkuasa)dari kalangan kamu." (Surah an-Nisa':59)

Alhamdulillah kita sedang menuju kepada bulan yang paling mulia disisi umat Islam iaitu Ramadhan al-Mubarak.Sebelum kita berada pada bulan yang penuh dengan rahmat ini,marilah kita sama-sama bermuhasabah demi untuk melihat samaada tarbiyah Ramadhan yang lalu masih utuh atau sudah luput ditelan waktu.

Mari kita menilai  diri kita:

1-Adakah kita seorang yang patuh dan taat kepada perintah Allah dengan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya?

2-Adakah kita seorang yang menjunjung sunnah Rasulullah SAW dengan menghayati sirahnya dan memperkasakan suruhan dan larangan baginda?

3-Sejauhmanakah usaha kita untuk mempertingkatkan mutu iman yang tersemat di dalam diri kita?

4-Apakah sumbangan kita kepada Islam  dari segi jiwa,harta,ilmu, masa dan sebagainya bermula kita telah memahami dua kalimah syahadah yang diucapkan?

Inilah soalan-soalan yang mungkin boleh kita tanyakan kepada diri saya dan diri tuan-tuan bagi membuat penilaian terhadap tahap pencapaian kita sebagai orang Islam atau mungkin banyak lagi persoalan yang perlu kita jawab.

Para muslimin yang dirahmati Allah.

Kita terlalu suka menilai kelemahan,keburukan dan kecacatan pada diri orang lain sehingga kita sering lupa atau kadang-kadang terlupa untuk menilai diri sendiri.Jadikanlah kata-kata Saidina Umar sebagai panduan iaitu"Nilailah diri kamu sebelum diri kamu dinilai di hari kemudian."Semoga bulan Ramadhan yang bakal menjelma,akan kita sambut dengan persediaan yang mantap dari sudut spritual,mental dan fizikal.Akhir kalam,marilah kita sama-sama semarakkan bulan rahmat  yang bakal tiba ini di masjid Allah dengan menghadiri program yang telah disusun dan beri'tikaf di dalamnya.Wassalam. 

                                                                                   

Ahad, 12 Julai 2009

Masjid Jamek Sultan Hisamuddin BBST

   Alhamdulillah,pada awal bulan Jun yang lalu saya telah mendapat surat pelantikan saya sebagai Nazir Masjid Sultan Hisamuddin Bandar Baru Salak Tinggi.Saya merasakan pelantikan ini adalah amanah yang amat besar kerana amanah untuk menguruskan rumah Allah.Saya amat bimbang jika kepercayaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik.Saya cuba menanamkan keyakinan dalam diri saya dengan berbekalkan sedikit pengalaman sebagai setiausaha masjid dan ajk masjid  Jameatus Solehah pekan Dengkil untuk memacu kekuatan dan semangat sebagai pemimpin yang baru kepada masji ini.Saya amat bersyukur apabila saya memandang ajk masjid saya pada mesyuarat masjid kali pertama,saya sudah merasakan saya akan dibantu oleh sekumpulan profesional yang kebanyakan mereka pakar dalam bidang masing-masing.Ajk masjid ini terdiri daripada golongan yang keseluruhannya mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang akademik dan agama,malah terdapat diantara mereka yang mempunyai sarjana dan sedang dalam proses kedoktoran.

  Sebenarnya,terdetik juga dihati kecil ini,siapalah aku kalau nak dibandingkan dengan mereka untuk menjadi nazir masjid ini.Tetapi saya  teringatkan kisah Rasulullah ketika melantik Usamah bin Zaid sebagai ketua peperangan bagi menghadapi Rom yang baru berusia 18 tahun ketika itu,membuatkan saya rasa yakin dengan pilihan Allah untuk diri saya berada ditempat ini.

Pada ketika ini sudah lebih sebulan saya memimpin masjid ini,alhamdulillah sudah terdapat sedikit perubahan yang sedang dan telah dibuat hasil kerjasama daripada ajk masjid yang ada.Antaranya dari segi dakwah,pendidikan,keceriaan dan pembangunan masjid.Saya amat berazam untuk menjadikan masjid ini seperti masjid di Singapura.Saya mendapati masjid di Singapura lebih terkehadapan daripada masjid-masjid kita di sini hasil daripada maklumat yang saya perolehi daripada wakil singapura yang dijemput khas dalam Konvesyen Masjid peringkat negeri Selangor yang lalu.Mereka telah menjadikan masjid tempat untuk melakukan semua aktiviti dan acara dengan berkonsepkan"rahmatan lil'alamin".Konsep ini telah berjaya mendekatkan semua golongan untuk pergi ke masjid tidak kira kanak-kanak,remaja,belia,wanita,orang kurang upaya dan golongan usia emas sehingga mereka berjaya menarik golongan bukan Islam untuk ke masjid.Berbeza dengan kita di sini yang menjadikan masjid tempat solat lima waktu sahaja atau datang ke masjid untuk solat Jumaat seminggu sekali sambil makan pisang.Begitu juga golongan yang datang ke masjid kita hari ni,ramai dikalangan yang sudah tua seolah olah masjid adalah tempat untuk orang tua sahaja,kemana perginya golongan remaja,pemuda dan belia kita?

Justeru saya telah merancang beberapa aktiviti untuk semua golongan di masjid ini antaranya:

1.Memperkasakan kuliah agama secara harian,mingguan dan bulanan serta seminar dan kursus.

2.Mewujudkan persatuan pemuda masjid untuk menyelaraskan semua aktiviti yang berkaitan dengan pemuda di bawah biro pemuda.

3.Memperbanyakkan program untuk wanita dengan membina kerjasama dengan NGO,Pejabat Agama Islam Daerah dan biro wanita dari persatuan-persatuan taman sekitar masjid ini.

4.Mewujudkan suasana yang selesa untuk kanak-kanak dengan mengadakan taman permainan kanak-kanak,taman asuhan kanak-kanak dan sebagainya.

5.Membina suasana yang menggalakkan pendidikan di masjid dengan mewujudkan perpustakaan dan talian internet secara terbuka kepada semua jemaah masjid.

6.Membangunkan keceriaan di sekitar dan di dalam masjid dengan membina taman-taman keceriaan.

7.Mengadakan tapak-tapak permainan seperti permainan sepak takraw,futsal atau bolatampar untuk menarik golongan muda mendekati masjid.

8.Membina tapak atau bangunan perniagaan untuk memberi peluang kepada golongan peniaga kecil berniaga dengan kadar sewa yang rendah dan berpatutan. 

9.Mewujudkan tabung-tabung kebajikan yang diambil 10% daripada  hasil kutipan hari Jumaat untuk disumbangkan kepada yang memerlukan dan sebagai ransangan pendidikan.

10.Mengemaskini perjalanan Badan khairat kematian masjid dan menyelenggara tanah perkuburan dengan baik.

Begitulah perancangan aktiviti yang sedang dan telah dilaksanakan di masjid ini.Saya juga berazam untuk merancang satu karnival masjid pada tahun depan dengan diisi pelbagai aktiviti yang menarik seperti Malam kesenian Islam,pertandingan sukan ,pameran dan gerai jualan serta kenduri sekampung.Semua ini tidak akan dapat dicapai dan dilaksanakan tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua ajk masjid,ajk surau  dan penduduk sekitarnya.Semoga semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan Allah.Amin.....